Historical Demography in Kosovo - UNIVERSITETI I TIRANËS

Historical Demography in Kosovo

Titulli: Historical Demography in Kosovo

Kohëzgjatja: Qershor 2021- Nëntor 2022

Finanues: HERAS+- Higher Education Research and Apllied Schience plus

Pwrshkrimi:  Sjellja e Kosovës në fushën e kërkimit sasior në demografinë historike