ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education, - NETCHEM - UNIVERSITETI I TIRANËS

ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education, – NETCHEM

Në vitin akademik 2018-2019 janë zhvilluar këto aktivitete:

 • Workshopi: “Përmirësimi i mësimdhënjes në disa lëndë në programet e nivelit master me elementë të rinj të mësimdhenjes bazuar në metodat e teknologjisë së komunikimit dhe informacionit (4 nentor 2018);
 • Open day: “Promovimi i laboratorit IT-MIA për përmirësimin e mësimdhënjes së metodave instrumentale të analizës duke përdorur elementë të teknologjisë së komunikimit dhe informacionit.” (20 Nëntor 2018 ora 9.00 deri ne 14.00).

Janë realizuar 4 tryeza të rrumbullakwta:

 • Accreditation of teaching programs in University of Tirana very important process in Europeanization of high education in Albania (25 mars 2019);
 • Moodle Platform at University of Tirana (1 Prill 2019)
 • Improving interactive communication between teachers and master thesis students during research work (8 prill 2019)
 • Analytical methods in “Water treatment” (26 prill 2019)

Janë pregatitur materiale promovuese të projektit për t’u përdorur gjatë aktiviteteve të projektit NETCHEM.

Stafi i projektit ka marrë pjesë në dy konferenca ndërkombëtare duke referuar aktivitetet dhe rezultatet e projektit:

 1. NUTRICON 2019 “Food Quality and Safety, Health and Nutrition, Ohër, Maqedonia e Veriut, 12- 14 Korrik 2019;

 “3rd International Conference on Applied Biotechnology” (3rd ICAB), 23- 24 Nëntor, 2018 Tiranë.

Në lidhje me rezultatet e projektit dhe përfitimet nga projekti në përmirësimin e nivelit të bashkëpunimit shkencor janë botuar edhe dy artikuj:

 

 1. Troja, Vasjari, Kika, “The implementation of “NETCHEM platform and open educational resources (OER) in food sciences” Journal of Hygienic Engineering and Design, 2019 UDC 378.018.43:004]:663/664(4)(083.94), faqe 113-117;
 2. Broli, Vallja Shehu, Vasjari, “Determination of Catechol in Extract of Tea using Carbon Paste Electrode Modified with Banana tissue”, “Journal of Food Processing and Preservation (JFPP) , tetor 2018 DOI: 10.1111/jfpp.13838 

Towards increased Awareness Responsibility and shared quality in Social Work – T@SK

 

Disa nga aktivitetet kryesore në kornizën e projektit gjatë vitit akademik 2018 – 2019 janë si më poshtë:

 • Shqyrtimi i kurrikulave për vitin akademik 2019 – 2020

Ky aktivitet u bazua në reflektimet e Departamentit të Punës Sociale dhe Politikës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, rreth ndryshimeve të domosdoshme të programeve mësimore në programet e punës sociale. Këto ndryshime u bazuan në mësimet e marra gjatë 18 muajve të parë të projektit T@SK, dhe veçanërisht gjatë tre përvojave të trajnimit në Shqipëri:

 • “Përkufizimi, epistemologjia dhe teoritë e punës sociale” (Tiranë, 21 – 25 maj 2018);
 • “TIK në procesin e mësimdhënies dhe mësimit dhe mjetet e hulumtimit në internet për Punën Sociale” (Shkoder, 15 – 19 Tetor 2018);
 • “Konceptet dhe teknikat mbi procesin e vlerësimit dhe mbikëqyrjen në punën sociale” (Elbasan, 28 Janar – 02 Shkurt 2019)
 • Përkufizimi, epistemologjia dhe teoritë e punës sociale

Në lidhje me këtë fushë, u vendos, në përgjithësi, që kurrikulat e Universitetit të Tiranës të pasqyrojnë në mënyrë të kënaqshme diskutimet përkatëse dhe aktuale për teoritë e punës sociale, prandaj u vendos që të azhornohet plan-programi i dy lëndëve të rëndësishme, për vitin vijues akademik, 2019-2020:

 • Puna sociale me individë – lëndë e mësuar në vitin e tretë të programit Bachelor. Programi i kursit ka qenë më parë i orientuar nga psikoterapia, ndërsa ai i ri i propozuar është më i orientuar në qasjet e punës sociale gjatë punës me individët, me theks të shtuar në praktikat anti-diskriminuese dhe anti-shtypëse në punën e drejtpërdrejtë sociale. Këto ndryshime reflektohen në leksione / tema të reja dhe mbështeten nga literaturë përkatëse;
 • Puna sociale me grupe – lëndë e mësuar në vitin e dytë të Programit Master të Shkencave në Punën Sociale. Në këtë kurs, literatura e kërkuar u azhornua për të pasqyruar diskutime të rëndësishme në punën sociale me grupe dhe më shumë orë brenda temës iu kushtuan punës eksperimentuese (kryerja e seancave në grup brenda temës).
 • Konceptet dhe teknikat mbi procesin e vlerësimit dhe mbikëqyrjen në punën sociale

Universiteti i Tiranës prezantoi në trajnimin e kryer në Elbasan për vlerësimin dhe mbikëqyrjen, modelin e praktikës, e cila tashmë është aplikuar në kurrikulat e punës sociale. Studentët kryejnë praktikë në terren në organizatat publike dhe jofitimprurëse, të Shërbimit Social, përmes Marrëveshjeve me Departamentin e Punës Sociale dhe gjithashtu marrin mbikëqyrje nga profesori i universitetit në klasat Practicum me mbikëqyrje praktike në universitet. Universiteti i Tiranës ka tashmë Udhëzime për Praktikën në fushë, të cilat adresojnë rolet dhe përgjegjësitë e studentëve, mbikëqyrësve në organizata dhe mbikëqyrësit akademikë.

Praktikum: – Bazuar në shkëmbimin e përvojave në trajnimin në Elbasan, u vendos që Programi Praktik mund të reflektojë më shumë në modelin teorik të shërbimeve sociale dhe gjithashtu të përfshijë diskutime më të thella të sfidave specifike të praktikës në terren për secilin student.

 

 • Teknologjitë e komunikimit dhe informimit në procesin e mësimdhënies dhe mësimit dhe mjetet e hulumtimit në internet për Punën Sociale

 

Metodat Kërkimore 1 & Metodat Kërkimore 2 – dy lëndë të mësuara gjatë gjithë vitit të dytë të programit Bachelor. Sa i përket ICT, Departamenti i Punës Sociale dhe Politikës Sociale po planifikon që viti akademik 2019-2020 të përfshijë përbërës të ICT si pjesë e këtyre kurseve, përmes aplikimit të pyetësorëve / sondazheve në internet si një mënyrë shumë të dobishme për studentët për të siguruar mbledhjen e informacionit në periudha të shkurtra dhe në kampione të mëdha.

 • Planifikimi i modifikimeve të ardhshme të plan-programit

Kjo veprimtari raporton reflektimet e Departamentit të Punës Sociale dhe Politikës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, për modifikimet e ardhshme të planit të planit mësimor deri në fund të projektit T@SK. Ndryshimet lidhen me:

 • Rishikime të mëtejshme të nevojshme të kursit;
 • Përdorimi i Librit për Shërbime Sociale si literaturë mbështetëse e rekomanduar për kurset përkatëse;
 • Shqyrtimi dhe plotësimet e literaturës mbështetëse
 • Kurse online / kurse komunikimi.

Trajnim në Firence, Itali

Trajnimi u mbajt në javën e fundit të Qershorit 2019 në Firence, Itali dhe 7 profesorë morën pjesë në këtë aktivitet. Ai u bazua në kombinimin e prezantimit të modelit të shërbimeve sociale dhe vizitave në terren. Qëllimi ishte identifikimi i praktikave më të mira dhe gjetja e strategjive për t’i përdorur dhe për ti ndarë ato me studentët, profesionistët dhe politikë-bërësit, nëse është e mundur, në qeverisjen qendrore dhe lokale. Pas kësaj përshkrimi i praktikave më të mira të identifikuara u përforcuan gjatë trajnimit përmes vizitave në:

 • Casa della solidarieta di San Paolino/Caritas;
 • Casa Famiglia “IO SONO MIO”, Monte Morello- Sesto;
 • Centro Sociale Via Bini, Florence;
 • Multicultural Association Nosotras Onlus, Florence

Takim me profesionistë-18 korrik 2019

Ky takim u organizua në ambientet e Fakultetit të Shkencave Sociale me punonjës socialë që punojnë në fushën e shërbimeve sociale, veçanërisht duke punuar në mbrojtjen e fëmijëve dhe kujdesin alternativ. 17 pjesëmarrës morën pjesë në takim.

Takimi u mbajt në të njëten kohë me Kursin e Trajnimit të Kujdesit Alternativ (Prill 2019-Korrik 2019) të organizuar nga Save the Children-Tirana dhe Departamenti i Punës Sociale dhe Politikës Sociale / UT.

Axhenda e takimit përfshiu prezantime të projektit T@SK dhe qëllimin e tij për një kurrikul më të mirë të punës sociale dhe shërbimeve sociale në Shqipëri, prezantimin e vizitave lidhur me praktikat më të mira për fëmijë dhe gra në Firence gjatë Qershorit 2019, reflektime dhe diskutime rreth replikimeve të mundshme duke marrë parasysh traditën dhe kontekstin e secilit vend.

Takim me politikë-bërësit në nivel kombëtar dhe lokal

Ky takim u mbajt në ambientet e Fakultetit të Shkencave Sociale me politikëbërës në nivel lokal dhe kombëtar, ofrues të shërbimeve në fushën e shërbimeve sociale për gra dhe fëmijë, profesionistë (punonjës socialë, psikologë), mësues në universitet. 40 pjesëmarrës morën pjesë në takim. Takimi u mbajt më 19 Korrik 2019, njëkohësisht me Takimin Konsultues mbi nevojën e një ligji të integruar për Dhunën me bazë gjinore të organizuar nga UNDP-Albania dhe Departamenti i Punës Sociale dhe Politikës Sociale / UT.

Axhenda e takimit përfshinte prezantime të projektit Ta@SK dhe qëllimin e tij për një kurrikul më të mirë të punës sociale dhe shërbimeve sociale në Shqipëri, prezantimin e vizitave lidhur me praktikat më të mira për fëmijë dhe gra në Firence gjatë Qershorit 2019 si edhe reflektime dhe diskutime rreth replikimeve të mundshme duke marrë parasysh traditën dhe kontekstin e secilit vend.

Projekti T@SK u prezantua me aktivitetet kryesore të tij si një përpjekje për të përmirësuar kurrikulat në Punën Sociale me një ndikim indirekt në përmirësimin e shërbimeve sociale.

 

Vizita në Qendrën Sociale Via Bini mori më shumë vëmendje nga pjesëmarrësit, pasi u vu re që ishte e mundur për t’u përsëritur në kontekstin shqiptar.

 

Sistemi në internet i Komunës së Firences për të koordinuar nevojat për shërbime sociale u vlerësua nga profesorët, politikë-bërësit dhe ofruesit e shërbimeve, si një model shumë i mirë për të garantuar përgjigje të shpejtë ndaj personave në nevojë ,takime të individualizuara me një punonjës social, sistem gjurmimi, sistem menaxherial për të ndihmuar politikat ose vendimet e financimit etj.

 

Takim me studentë të Punës Sociale / Universiteti i Tiranës

 

Takimi me studentë të Punës Sociale u organizua nga Departamenti i Punës Sociale dhe Politikës Sociale në 16 korrik 2019. 47 studentë dhe profesorë morën pjesë në këtë aktivitet.

 

Axhenda e takimit përfshinte prezantime të projektit Ta@SK dhe qëllimin e tij për një kurrikul më të mirë të punës sociale dhe shërbimeve sociale në Shqipëri, prezantimin e vizitave lidhur me praktikat më të mira për fëmijë dhe gra në Firence gjatë Qershorit 2019 si edhe reflektime dhe diskutime rreth replikimeve të mundshme duke marrë parasysh traditën dhe kontekstin e secilit vend.

 

Studentët diskutuan mbi ndryshimet e sistemeve të shërbimeve sociale në Itali dhe Shqipëri, historinë dhe traditën, por ata përmendën që legjislacioni për shërbimet sociale në Shqipëri është ende i ri dhe duhet të njihet dhe zbatohet më mirë.