ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education / NETCHEM - UNIVERSITETI I TIRANËS

ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education / NETCHEM

 

 

 

 

 

Titulli: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education / NETCHEM
Referenca: 573885EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor University of Niš, Serbia
Kohëzgjatja: 2016- 2020
Programi Erasmus+
Web www.netchem.ac.rs
Përshkrimi: Qëllimi kryesor i projektit është që të mbështeten vendet partnere për të përditësuar kurrikulat e tyre; si edhe të përgatiten më mirë stafi dhe studentët e vendeve partnere për një proces qeverisjeje të shkollës dhe një proces mësimdhënieje të bazuar në të drejtat dhe për t’iu përgjigjur të drejtave proaktive në shoqëritë në tranzicion.