Integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në këndvështrimin e konkurrueshmërisë dhe eficiencës ekonomike – UNIVERSITETI I TIRANËS

Integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në këndvështrimin e konkurrueshmërisë dhe eficiencës ekonomike

Titulli: Integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në këndvështrimin e konkurrueshmërisë dhe eficiencës ekonomike

Referencë: UTKEI-FE-02-2021

Kohëzgjatja: 18 muaj

PROGRAMI: UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION

 

Qëllimi: Projekti synon të analizojë avantazhet dhe problematikat që mund të reflektohen nga politikat e zgjerimit të kornizës bashkëpunuese në fushën e ekonomisë të vendeve të Ballkanin Perëndimor drejt një Tregut të Përbashkët Rajonal.