Integrimi ndërdisiplinor i kërkimit shkencor në fushën e mësimdhënies së gjuhëve të huaja- rritja e kapaciteteve kërkimore shkencore - UNIVERSITETI I TIRANËS

Integrimi ndërdisiplinor i kërkimit shkencor në fushën e mësimdhënies së gjuhëve të huaja- rritja e kapaciteteve kërkimore shkencore

Titulli: “Integrimi ndërdisiplinor i kërkimit shkencor në fushën e mësimdhënies së gjuhëve të huaja- rritja e kapaciteteve kërkimore shkencore;

Referencë: Nr. 1516 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 18 muaj:

Qëllimi: Objektivi i përgjithshëm i projektit është përgatitja e studentëve nëpërmjet pajisjes me njohuri të thelluara në kërkimin shkencor, për një karrierë të suksesshme në kërkim, në mësimdhënie si dhe në profesionet akademike dhe jo akademike. Ky projekt sjell dhe një kontribut në pëmirësimin e kurrikulës universitare;

Koordinator: Fakulteti i Gjuhëve të Huaja;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)