KLIMA ORGANIZATIVE DHE PERSONALITETI SI FAKTOR NDIKUES NË STRESIN E MËSUESVE NË PUNË