KONTRATA INDIVIDUALE E PUNËS NË KUADËR TË LEGJISLACIONIT SHQIPTAR DHE ATIJ EUROPIAN