Law and Rights Modules in Teacher Training Programmes, - EDULAW - UNIVERSITETI I TIRANËS

Law and Rights Modules in Teacher Training Programmes, – EDULAW

Titulli: Përfshirja e moduleve për legjislacionin dhe të drejtat në arsim për programet e mësuesisë dhe të shkencave të edukimit: një kontribut për të ndërtuar sisteme edukimi të bazuara në të drejtat në vendet në tranzicion”, – EDULAW

Referencë: 573540-EPP-12016 1-BE-EPPKA2-CBHE-JP

Kohëzgjatja: 15.10.2016- 14.10.2019

Programi: ERASMUS+

Qëllimi kryesor i projektit është që të mbështeten vendet partnere për të përditësuar kurrikulat e tyre; si edhe të përgatiten më mirë stafi dhe studentët e vendeve partnere për një proces qeverisjeje të shkollës dhe një proces mësimdhënieje të bazuar në të drejtat dhe për t’iu përgjigjur të drejtave proaktive në shoqëritë në tranzicion.

Objektivat e përgjithshme:

 • Të përmirësohet përgatitja e mësuesve për të zhvilluar një treg pune dhe shoqëri të bazuar në të drejtat;
 • Të përmirësohet niveli i kompetencave dhe aftësive të kultivuara nga institucionet e arsimit të lartë duke zhvilluar module të reja online dhe programe të reja të përgatitjes së mësuesve.

Impakti i projektit do të jetë: 

 • Përmirësimi i programeve mësimore të mësuesisë dhe të shkencave të edukimit nëpërmjet integrimit më të mirë dhe më të plotë të dimensionit ligjor të arsimit.
 • Rishkrimi i programit të lëndëve të legjislacionit në arsim që zhvillohen në programet master të shkencave të edukimit dhe mësuesisë.
 • Përfshirja e temave për të drejtat në arsim në lëndët e programit të masterit të mësuesisë.
 • Përgatitja e paketës së moduleve për legjislacionin në arsim dhe përdorimi i saj.
 • Përgatitja e materialeve online për legjislacionin në arsim dhe testimin online.
 • Trajnimi i personelit akademik për përdorimin e metodologjive inovative për të nxënit dhe mësimdhënien e legjislacionit në arsim.

Partner kryesor: Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

Partnerët:

 • Vytautas Magnus University;
 • University of Bialystok (Poland);
 • European Association for education law &Policy (Belgium);
 • Universiteti i Tiranës, UT
 • Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës
 • Francisk Skorina Gomel State University
 • Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank;
 • Moscow City University (MCU)
 • Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
 • Nothern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov (Narfu);
 • National Research university higher school of economics.
 • Mari State University

Website i projektit: http://edulaweu.eu/