Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese etj.) për regjistrin e Vitit 2020 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese etj.) për regjistrin e Vitit 2020

Autoriteti Kontraktor: UNIVERSITETI  I  TIRANËS, REKTORATI 
Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese etj.) për regjistrin e Vitit 2020
Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave të lidhura, nga regjistri i Vitit 2020
 
Nr.  Objekti/përshkrimi i Prokurimit  (Nr.prot. / data) e lidhjes së kontratës   Vlera e kontratës me TVSh  Palët kontraktuese  Statusi i zbatimit të kontratës 
1 Blerje të materialeve speciale për mbrojtje nga COVID-19 për UT  nr.1650/4, datë 03.06.2020       7,834,200.00 “EGIAN MED” shpk Realizuar
2 Shtypja (Blerja) e fletëve të votimit  nr.ekstra, datë 27.07.2020     2,629,166.40 “ERANDI BAJRAMI” pf Realizuar
3 Punime shtesë në objektin Rikonstruksion në Godinën A-B të Fakultetit të Ekonomisë”  nr.2115/4, datë 26.08.2020   22,132,536.00 BOE “ULEZA NDERTIM” shpk & “AGRI CONSTRUCTION” shpk & “DION-AL” (SHPRESA) shpk Realizuar
4 Mirëmbajtje e çatisë Rektoratit të UT  nr.1891/8, datë 19.10.2020   13,691,503.99 “LEON KONSTRUKSION” shpk Realizuar
5 Blerje pajisje mobilimi dhe grila për UT  nr.2601/8, datë 26.11.2020   94,354,999.00 “ERZENI / SH” shpk Realizuar
6 Mirëmbajtje ndërtese dhe ambjenti rrethues të UT  nr.2656/11, datë 04.12.2020    26,313,191.40 “RAFIN COMPANY” shpk Realizuar
7 Blerje materiale pastrimi dhe detergjentë për UT  nr.2833/6, datë 10.12.2020   12,379,026.00 “MIRJAN NIÇO” p.f Realizuar
8 LOTI 1 – Shërbime dezinfektimi për mbrojtje nga Covid-19 (Marreveshje Kuader 2 lote)  nr.2451/41, datë 16.12.2020     2,791,932.00 “EGIAN MED” shpk Në proçes
LOTI 2 – Blerje materiale speciale për mbrojtje nga covid-19 (Marreveshje Kuader 2 lote)  nr.2451/36, datë 24.11.2020     3,462,240.00 “EGIAN MED” shpk Në proçes
9 Shpenzime për sigurime ndërtesash, pajisjesh, etj për UT  nr.3225/7, datë 18.12.2020     5,916,350.00 “ALBSIG” ShA Realizuar
10 Shpenzime për prodhim dokumentacioni specifik (diploma)  nr.2563/34, datë 15.01.2021     6,247,800.00 “Shtëpia Botuese Shtypshkronja MORAVA” shpk Realizuar faza  I / Në proçes faza II
11 Blerje fond Libri nr.2835/12, datë 18.01.2021    3,427,162.00 “Educational Centre” shpk Realizuar
12 Mirëmbajtje e zakonshme paisjesh elektronike (Marreveshje Kuader)  nr.3359/6, datë 26.01.2021   12,911,280.00 “DIVITECH” shpk Në proçes
13 Loti 1 – “F.V. Blerje pajisje elektronike, softe për përpunimin e të dhënave cilësore, programe software, aplikacion për studentët, sisteme njoftimi etj”   nr.2845/15, datë 09.02.2021    27,487,800.00 “PC STORE” shpk Në proçes
Loti 2 – “F.V. Sistem kamerash”  nr.2845/16, datë 09.02.2022   28,578,030.00 “PC STORE” shpk Në proçes
14 Loti 1 – Blerje letër A4, materiale kancelarie për UT  nr.375/6, datë 26.02.2021     8,853,113.05 “IT GJERGJI KOMPJUTER” shpk Në proçes
15 F/V Sistemi ngrohje ftohje VRF dhe kaldaja  nr.3426/12, datë 26.02.2021   11,221,204.73 “ALTEC” shpk Në proçes
16 loti 1 – Blerje lëndë djegëse për ngrohje dhe ndriçim”   nr.2834/15, datë 19.03.2021   11,765,400.00 “RESULI-ER” ShA Në proçes
lotin 2 – Blerje lëndë djegëse për automjete”  nr.2834/16, datë 19.03.2021     1,440,000.00 BOE “A & T” sha & “2A2F – L Oil” shpk Në proçes
Shënim:
Në këtë listë nuk përfshihen kontata të lidhura me procedurë prokurimi me vlerë të vogël.