MANAXHIMI I NDRYSHIMIT NË SEKTORIN PUBLIK VENDOR NË SHQIPËRI. KARAKTERISTIKAT E IMPLEMENTIMIT TË REFORMËS ADMINISTRATIVE TERRITORIALE – UNIVERSITETI I TIRANËS

MANAXHIMI I NDRYSHIMIT NË SEKTORIN PUBLIK VENDOR NË SHQIPËRI. KARAKTERISTIKAT E IMPLEMENTIMIT TË REFORMËS ADMINISTRATIVE TERRITORIALE