MBROJTJA JURIDIKO-PENALE E DINJITETIT NJERËZOR-ASPEKTE KRAHASORE TË LEGJISLACIONIT SHQIPTAR DHE GJERMAN – UNIVERSITETI I TIRANËS

MBROJTJA JURIDIKO-PENALE E DINJITETIT NJERËZOR-ASPEKTE KRAHASORE TË LEGJISLACIONIT SHQIPTAR DHE GJERMAN