Media in Democracy: Awareness and capacities in the EU accession process of Albania», - MinDEU Referencë: 101127462 — MinDEU — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH - UNIVERSITETI I TIRANËS

Media in Democracy: Awareness and capacities in the EU accession process of Albania», – MinDEU Referencë: 101127462 — MinDEU — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Titulli: «Media in Democracy: Awareness and capacities in the EU accession process of Albania», – MinDEU

Referencë: 101127462 — MinDEU — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Objektivi kryesor i projektit është ndërtimi i kapaciteteve duke rritur ndërgjegjësimin dhe njohuritë mbi çështjet e medias, mbi direktivat evropiane në terren, mbi jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dhe praktikat më të mira evropiane. Projekti synon ngritjen e kapaciteteve në fushën e lirisë së medias dhe ligjit të BE-së për median, me qëllim rritjen dhe zgjerimin e ndërgjegjësimit në qarqet profesionale të medias, shoqërinë civile, aktivizmin e të rinjve për të drejtat e medias dhe rëndësinë e saj në procesin e anëtarësimit në BE.

Koordinator: Instituti i Studimeve Evropiane

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions