Menaxhimi financiar dhe kontrolli në sektorin publik. Rasti i Shqipërisë – UNIVERSITETI I TIRANËS

Menaxhimi financiar dhe kontrolli në sektorin publik. Rasti i Shqipërisë