Menaxhimi financiar dhe kontrolli në sektorin publik. Rasti i Shqipërisë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Menaxhimi financiar dhe kontrolli në sektorin publik. Rasti i Shqipërisë