MENAXHIMI I RREZIQEVE TË SHKAKTUARA NGA ZJARRET (RASTI I SHQIPËRISË)