MJETET JURIDIKE TË MBROJTJES TË SË DREJTËS SË PRONËSISË NË VËSHTRIM KRAHASUES