MODELETE KOSTOS NË RREGULLIMIN E SEKTORIT TË TELEFONISË FIKSE —ZBATIMI I MODELIT LRIC NË SHQIPERI - UNIVERSITETI I TIRANËS

MODELETE KOSTOS NË RREGULLIMIN E SEKTORIT TË TELEFONISË FIKSE —ZBATIMI I MODELIT LRIC NË SHQIPERI