NATYRA JURIDIKE E ADMINISTRIMIT TË SHOQËRIVE TREGTARE - UNIVERSITETI I TIRANËS

NATYRA JURIDIKE E ADMINISTRIMIT TË SHOQËRIVE TREGTARE