NATYRA JURIDIKE E ADMINISTRIMIT TË SHOQËRIVE TREGTARE – UNIVERSITETI I TIRANËS

NATYRA JURIDIKE E ADMINISTRIMIT TË SHOQËRIVE TREGTARE