NDËRTIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT PËR RRITJEN E EFIÇENCËS DHE SIGURISË USHQIMORE BAZUAR MBI TEKNOLOGJITË E INTERNETIT TË OBJEKTEVE – UNIVERSITETI I TIRANËS

NDËRTIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT PËR RRITJEN E EFIÇENCËS DHE SIGURISË USHQIMORE BAZUAR MBI TEKNOLOGJITË E INTERNETIT TË OBJEKTEVE