Ndërveprimi Universitet- Sipërmarrje si një instrument strategjik për transferimin reciprok të dijeve - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ndërveprimi Universitet- Sipërmarrje si një instrument strategjik për transferimin reciprok të dijeve

Titulli: Ndërveprimi Universitet- Sipërmarrje si një instrument strategjik për transferimin reciprok të dijeve

Referenca: Vendim Bordi Nr. 1 AKKSHI, datë 21.07.2021

Kohëzgjatja: 18 Muaj

Programi: AKKSHI në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkim-Zhvillimit, 2021-2023

Përshkrimi: Forcimi i bashkëpunimit midis universitetit dhe sipërmarrjes përmes realizimit të trajnimeve dhe aktiviteteve të lidhura me arsimin.