Ngritja e Laboratorit të Analizave të Materialeve dhe Teknologjive në Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore   – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ngritja e Laboratorit të Analizave të Materialeve dhe Teknologjive në Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore  

Titulli Ngritja e Laboratorit të Analizave të Materialeve dhe Teknologjive në Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore  
Referenca: Vendim Bordi Nr. 1 AKKSHI, datë 01.10.2021
Roli i UT-së:  
Kohëzgjatja:

 

12 Muaj
Programi AKKSHI në kuadër të Programeve të Instrastrukurës së Kërkimit Shkencor për vitin 2021