Ngritja e Laboratorit të Analizave të Materialeve dhe Teknologjive në Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ngritja e Laboratorit të Analizave të Materialeve dhe Teknologjive në Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore

Titulli: Ngritja e Laboratorit të Analizave të Materialeve dhe Teknologjive në Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore

Referenca: Vendim Bordi Nr. 1 AKKSHI, datë 01.10.2021

Kohëzgjatja: 12 Muaj

 

Programi: AKKSHI në kuadër të Programeve të Instrastrukurës së Kërkimit Shkencor për vitin 2021

Përshkrimi: Infrastruktura e re do të jetë pjesë e formimit profesional të studentëve, do të ndikojë në zgjerimin e probelemve kërkimore të profesoratit edhe të studentëve si edhe në nxitjen në të ardhmen të projekteve të reja të bashkëpunimit me institucione të ngjashme brenda dhe jashtë vendit.