Ngritja e Laboratorit të Spektroskopisë Raman për studimin e mikroplastikave në ekosistemet detare dhe të ujrave të ëmbla - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ngritja e Laboratorit të Spektroskopisë Raman për studimin e mikroplastikave në ekosistemet detare dhe të ujrave të ëmbla

Titulli: Ngritja e Laboratorit të Spektroskopisë Raman për studimin e mikroplastikave në ekosistemet detare dhe të ujrave të ëmbla

Referenca: Vendim Bordi Nr. 1 AKKSHI, datë 01.10.2021

Kohëzgjatja: 12 Muaj

 

Programi : AKKSHI në kuadër të Programeve të Instrastrukurës së Kërkimit Shkencor për vitin 2021

Përshkrimi: Përmirësimi i infrastrukturës shkencore për të përmirësuar rritjen e kapaciteteve analitike dhe zbatuese të grupeve kërkimorë në departamente dhe formimin sa më cilësor të studentëve nga ana praktike