Njoftim për 1(një) vend të lirë pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ në Rektoratin e Universitetit të Tiranës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Njoftim për 1(një) vend të lirë pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ në Rektoratin e Universitetit të Tiranës

Njoftim për 1(një) vend të lirë pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ në Rektoratin e Universitetit të Tiranës

Rektorati i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 1(një) vend të lirë pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ, të emërtesës “Specialist” në Sektorin e  Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme.

Kandidatët konkurrentë për këtë vend pune, duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme:

 1. Të jenë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar; 
 2. Të zotërojnë diplomën “Master i Shkencave” ose diplomë ekuivalente me të, preferohet në Ekonomi ose në Drejtësi. 
 3. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 4. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatët konkurrentë për këtë vend pune, duhet të plotësojnë edhe këto kritere të veçanta:

 1. Të njohë Kodin e Punës në RSH, ligjin e arsimit të lartë, si edhe legjislacionin në përgjithësi që rregullojnë marrëdhëniet e punës në institucionet e administratës shtetërore.
 2. Të njohë me dëshmi një gjuhë të huaj, preferohet gjuha angleze, e provuar me dëshmi;
 3. Të kenë njohuri shumë të mira në përdorimin e kompjuterit, të provuara me dëshmi;
 4. Të ketë aftësi të mira komunikuese, etike profesionale dhe të punës në grup.
 5. Preferohet të ketë eksperiencë pune deri në 1 vit në këtë pozicion ose në pozicione pune të ngjashme.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, këto dokumenta:

 1. Kërkesë me shkrim;
 2. Curriculum vitae;
 3. Diplomë e studimeve universitare dhe lista e notave (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopja e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga institucioni përgjegjës;
 4. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e mëparshëm;
 5. Dëshmi penaliteti;
 6. Dëshmi e zotërimit të gjuhës së huaj (fotokopje e noterizuar);
 7. Dëshmi që të vërtetojë njohuritë e përdorimit të kompjuterit (fotokopje e noterizuar);
 8. Kopje të librezës së punës (fotokopje e noterizuar);
 9. Raport mjekësor për aftësinë në punë.

Dokumentat pranohen në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë, nga data 31.01.2022 – 14.02.2022. Përzgjedhja e kandidatëve fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.