Njoftim për 3(tre) vende të lira pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ në Rektoratin e Universitetit të Tiranës – UNIVERSITETI I TIRANËS

Njoftim për 3(tre) vende të lira pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ në Rektoratin e Universitetit të Tiranës

Rektorati i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 3(tre) vende të lira pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ, si më poshtë vijon:

 1. Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Studentët;
 2. Specialist në Sektorin e Kurrikulave;
 3. Specialist në Sektorin Juridik.

 

1. Kandidatët konkurrentë për vendin e lirë të punës për personel ndihmës akademik me karakter administrativ “Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Studentët”, pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun dhe Studentët, në Rektoratin e UT-së, duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme:

 

 1. Të jenë shtetas shqiptarë me zotësi të plotë për të vepruar; 
 2. Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master i Shkencave” ose diplomë ekuivalente me të në Marrëdhënie me Publikun. Diplomat e nivelit “Bachelor” duhet të jenë në drejtimin Gazetari – Komunikim.Për diplomat e fituara jashtë vendit, të jetë bërë njohja e tyre nga ministria përgjegjëse për arsimin; 
 3. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të giykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje; 
 4. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatët konkurrentë për këtë vend pune, duhet të plotësojnë edhe këto kritere të veçanta:

 1. Të kenë eksperiencë pune jo më pak se 3 vite, preferohet eksperienca e punës në fushën e marrëdhënieve me publikun, studentët; 
 2. Të kenë njohuri shumë të mira në përdorimin e kompjuterit, të provuara me dëshmi; 
 3. Të njohë me dëshmi gjuhën angleze. Njohja e gjuhëve të tjera të huaja përbën përparësi; 
 4. Të kenë aftësi shumë të mira organizacionale, komunikimi, etikë profesionale dhe të dijë të punojë në grup.

 

 

 

2.  Kandidatët konkurrentë për vendin e lirë të punës për personel ndihmës akademik me karakter administrativ “Specialist” në Sektorin e Kurrikulave, pranë Drejtorisë së Kurrikulave dhe Sigurimit të Cilësisë, në Rektoratin e UT-së, duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme:

 

 1. Të jenë shtetas shqiptarë me zotësi të plotë për të vepruar; 
 2. Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master i Shkencave” ose diplomë ekuivalente me të. Për diplomat e fituara jashtë vendit, të jetë bërë njohja e tyre nga ministria përgjegjëse për arsimin;
 3. Të zotërojnë me dëshmi të paktën një nga gjuhët e huaja të Bashkimit Europian (anglisht, frengjisht, italisht, gjermanisht, spanjisht). Nëse kandidati ka fituar një diplomë të një programi studimi të kryer në një nga këto gjuhë, diploma e fituar shërben si dëshmi për plotësimin e këtij kriteri;
 4. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 5. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna.

 

Kandidatët konkurrentë për këtë vend pune, duhet të plotësojnë edhe këto kritere të veçanta:

 

 1. Të kenë njohuri të programeve komjuterike;
 2. Të kenë njohuri të Ligjit të Arsimit të Lartë;
 3. Të kenë aftësi shumë të mira komunikimi dhe të dinë të punojnë në grup. 

 

3. Kandidatët konkurrentë për vendin e lirë të punës për personel ndihmës akademik me karakter administrativ “Specialist” në Sektorin Juridik, pranë Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme, në Rektoratin e UT-së, duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme:

 1. Të jenë shtetas shqiptarë me zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master i Shkencave” ose diplomë ekuivalente me të në Drejtësi.Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë. Për diplomat e fituara jashtë vendit, të jetë bërë njohja e tyre nga ministria përgjegjëse për arsimin; 
 3. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje; 
 4. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatët konkurrentë për këtë vend pune, duhet të plotësojnë edhe këto kritere të veçanta:

 1. Preferohet të kenë eksperiencë pune deri në 1 vit; 
 2. Të njohin shumë mirë legjislacionin në fuqi, preferohet atë në arsimin e lartë; 
 3. Të kenë njohuri shumë të mira në përdorimin e kompjuterit, të provuara me dëshmi; 
 4. Të njohin një gjuhë të huaj, preferohet gjuha angleze, e provuar me dëshmi; 
 5. Të kenë aftësi të mira komunikimi, etikë profesionale dhe të dijë të punojë në grup.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, këto dokumenta:

 1. Kërkesë me shkrim;
 2. Curriculum vitae;
 3. Diplomë e studimeve universitare (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopja e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent;
 4. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e mëparshëm;
 5. Dëshmi penaliteti;
 6. Dëshmi e zotërimit të gjuhës së huaj (fotokopje e noterizuar);
 7. Dëshmi që të vërtetojë njohuritë bazë të përdorimit të kompjuterit (fotokopje e noterizuar);
 8. Kopje të librezës së punës (fotokopje e noterizuar);
 9. Raport mjekësor për aftësinë në punë.

 

Dokumentat pranohen në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë, nga data 03.10.2022 – 17.10.2022. Përzgjedhja e kandidatëve fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.