Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil – UNIVERSITETI I TIRANËS

Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil

Në zbatim të pikës v), të nenit 3 të Vendimit nr. 176, datë 29.03.2006 të Këshillit të Ministrave, shpalljet për vendet e lira të punës në Universitetin e Tiranës publikohen në Buletinin e Njoftimeve Publike të Agjencisë së Prokurimit Publik. Ky buletin përditësohet çdo javë.

Linku për akses në Buletinin e Njoftimeve Publike: http://www.app.gov.al/t%C3%AB-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-t%C3%AB-prokurimit-publik/