Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands, - DOMUS_CW - UNIVERSITETI I TIRANËS

Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands, – DOMUS_CW

 

 

Titulli: Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands,DOMUS_CW
Referenca: CCI 2014 TC16M4TN003
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Foundation for Research & Technology – Hellas (FORTH), Institute of Chemical Engineering Sciences
Kohëzgjatja: 2019- 2020
Programi The transnational Cooperation Programme, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”
Web http://domuscw-project.eu
Përshkrimi: Objektivi i përgjithshëm i projektit është të ndërtohet mbi asetet e përbashkëta territoriale dhe të nxisë zhvillimin e integruar territorial dhe bashkëpunimi për një zonë më konkurruese dhe të qëndrueshme Ballkanike Mesdhetare. .