Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands, – DOMUS_CW; – UNIVERSITETI I TIRANËS

Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands, – DOMUS_CW;

Titulli: Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands, – DOMUS_CW

Referencë: CCI 2014 TC16M4TN003

Kohëzgjatja: 21/06/2019- 31/05/2020

Programi: The transnational Cooperation Programme, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të ndërtohet mbi asetet e përbashkëta territoriale dhe të nxisë zhvillimin e integruar territorial dhe bashkëpunimi për një zonë më konkurruese dhe të qëndrueshme Ballkanike Mesdhetare.

Projekti DOMUS_CW propozon miratimin e  një praktike të thjeshtë me kosto efikase dhe shumë efektive për tajtimin e ujrave të ndotura shtëpiake.

Objektivat e projektit:

  • Përmirësimi i ngritjes së kapaciteteve lokale në vendet e Ballkanit Med në drejtim të krijimit të qëndrueshëm të infrastrukturës dhe përfshirjes së komuniteteve lokale në projekt.
  • Futja e zgjidhjeve për trajtimin e ujërave të zeza dhe ripërdorimi i ujit / lëndëve ushqyese bazuar në promovimin e aftësive teknike lokale.
  • Forcimi i kapaciteteve të politikë bërësve për të promovuar politikat dhe zhvillimin e planeve për trajtimin e përmirësuar të ujërave të zeza dhe ripërdorimin e burimeve.
  • Për publikimin dhe përdorimin e rezultateve të projektit për t’u marrë me sfidat institucionale drejt zhvillimit të masave dhe politikave rregulluese më progresive të përdorimit të ujit / efikasitetit.

Rezultate e pritshme:  Rezultati kryesor i projektit do të jetë krijimi i një instrumenti të përgjithshëm vlerësimi, një platformë modelesh përmes së cilës mundësia e zbatueshmërisë së aplikimit të teknologjisë CW në vende të ndryshme mund të vlerësohet bazuar në të dhënat minimale fillestare. Ky model i optimizuar do të shpërndahet lirisht ashtu si çdo marrës i fundit, siç janë autoritetet lokale apo edhe iniciativat private në vendet e Ballkanit ose në ndonjë vend tjetër ku teknologjia e propozuar është e aplikueshme në nivel komuniteti për t’u përfituar.

Partner kryesor: Foundation for Research & Technology – Hellas (FORTH), Institute of Chemical Engineering Sciences

Partnerët:

Website i projektit: http://domuscw-project.eu