Strukturat Organizative dhe Organika e Personelit Akademik në njësitë kryesore të UT-ës, sipas njësive bazë shoqëruar me jetëshkrime - UNIVERSITETI I TIRANËS

Strukturat Organizative dhe Organika e Personelit Akademik në njësitë kryesore të UT-ës, sipas njësive bazë shoqëruar me jetëshkrime

Universiteti i Tiranës, Rektorati:

Strukturat Akademike dhe ndihmës akademike me karakter mësimor dhe Administrativ si dhe personel administrativ në Rektoratin e UT -ës. (Kliko këtu)

 

Strukturat Organizative dhe Organika e Personelit Akademik të Njësive kryesore të UT-ës.

Në zbatim të Statutit të UT-ës, Kreu IV, neni 85, Faqja zyrtare e Internetit, pika 3 gërma b) Të dhënat për personelin akademik të njësisë kryesore dhe jetëshkrimet e personelit akademik gjënden të publikuara në faqet e njësive. Universiteti i Tiranës pasqyron strukturën organizative , organikën e personelit akademik të njësisë  duke adresuar në faqet e internetit të secilës njësi si më poshtë vijon:

1. Fakulteti i Drejtësië

 

2. Fakulteti i Ekonomisë

 

2. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

 

3.Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

 

4. Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 

5.Fakulteti i Shkencave Sociale

 

7. Filiali i UT-ës, Sarandë

 

8. Instituti i Studimeve Evropiane

 

9. Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar