Organizimi dhe Funksionimi i Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë – UNIVERSITETI I TIRANËS

Organizimi dhe Funksionimi i Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë