Blog - Page 16 of 364 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Procesi i të provuarit dhe barra e provës në procedimet pasurore dhe gjykimet pasurore të sekuestrimit dhe konfiskimit të produkteve të produkteve të krimit. Çështje të praktikës gjyqësore dhe standardeve ndërkombëtare

Sander SIMONI–“Procesi i të provuarit dhe barra e provës në procedimet pasurore dhe gjykimet pasurore të sekuestrimit dhe konfiskimit të produkteve të produkteve të krimit. […]