Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në Universitetin e Tiranës për vitin akademik 2020-2021 të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi; trojet dhe kategoritë e vecanta; shtetas të huaj; cikli i dytë i studimeve. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në Universitetin e Tiranës për vitin akademik 2020-2021 të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi; trojet dhe kategoritë e vecanta; shtetas të huaj; cikli i dytë i studimeve.

 
PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË UNIVERSITETIN E TIRANËS PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 TË KANDIDATËVE QË APLIKOJNË PËR TRANSFERIM TË STUDIMEVE DHE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI; TROJET DHE KATEGORITË E VECANTA; SHTETAS TË HUAJ; CIKLI I DYTË I STUDIMEVE

 

 
Kreu IV/1. Transferimet dhe programet e dyta për ciklin e parë dhe ciklin e dytë të integruar.
Kandidatët që kërkojnë të ndjekin studimet në një program të dytë studimi apo të transferojnë studimet në programet e studimeve të ciklit të parë, në programet e studimeve me karakter profesional si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në institucionet e arsimit të lartë, kanë të drejtë të aplikojnë pranë IAL-ve datat: 02.09.2020 – 13.09.2020
 
Afatet e përfundimit dhe data e realizimit:

Referenca në Udhëzim

Afatet e përfundimit dhe data e realizimit

Aplikim

22.10.2020 – 04.11.2020

Shpallja e listave të kandidatëve që kanë aplikuar për transferim studimesh dhe ato të kandidatëve që kanë aplikuar për program të dytë studimi.

06.11.2020

Shqyrtimi i aplikimeve, vlerësim i dosjeve nga komisioni.

10.11.2020

Publikimi i listave me renditjen e kandidatëve

11.11.2020

Ankimimi

Brenda tre ditëve kalendarike nga data e shpalljes së rezultateve

Shpallja e listave përfundimtare me renditjen e kandidatëve

13.11.2020

Regjistrimi i kandidatit

16.11.2020 – 20.11.2020

Plotësimi i kuotave të mbetura bosh, sipas kandidatëve të renditur sipas pikëve të fitura mbas vijës së kuqe.

25.11.2020

Dërgimi i listave të studentëve të regjistruar brenda datës të përcaktuar në QSHA

15.12.2020

Dokumentacioni i nevojshëm referuar udhëzimit të MASR Nr.10 datë 15.05.2019, i ndryshuar, kreu IV/1 pika 8.

 
Kreu IV/2, IV/3. Kandidatët nga trojet, kuotat e veçanta dhe shtetas të huaj.
Kandidatët nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin jetim, si dhe kandidatët e komunitetit rom dhe egjiptian, aplikojnë pranë IAL-ve, në datat: 01.09.2020 – 18.09.2020.
 
Afatet e përfundimit dhe data e realizimit:

 Referenca në Udhëzim

Afatet e përfundimit dhe data e realizimit
Aplikim 01.09.2020 – 18.09.2020

Publikimi i listave jo përfundimtare të fituesëve

23.09.2020

Ankimim

Brenda tre ditëve kalendarike nga data e shpalljes së rezultateve

Shpallja e listave përfundimtare të kandidatëve fitues

28.09.2020

Regjistrimi i kandidatit

28.09.2020 – 05.10.2020

Plotësimi i kuotave të mbetura bosh (ulja e vijës)

06.10.2020

Përfundimi i regjistrimeve i të gjithë kandidatëve fitues sipas dokumentave të dorëzuar në momentin e aplikimit.

12.10.2020

Dërgimi i listave të studentëve të regjistruar brenda datës të përcaktuar në QSHA

15.12.2020

Dokumentacioni i nevojshëm referuar udhëzimit të MASR Nr.10 datë 15.05.2019, i ndryshuar, kreu IV/2 pika 8 për kandidatët nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin jetim, si dhe kandidatët e komunitetit rom dhe egjiptian.

 

Të gjithë kandidatët shtetas të huaj që dëshirojnë të ndjekin studime në programet e studimeve të cikli të parë, në programet e studimeve me karakter profesional si dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në IAL, aplikojnë pranë institucioneve të arsimit të lartë në datat: 01.09.2020 – 18.09.2020.
 
 Referenca në Udhëzim Afatet e përfundimit dhe data e realizimit

Aplikim

01.09.2020 -18.09.2020
Publikimi i listave jo përfundimtare të fituesve  

23.09.2020

Ankimim Brenda tre ditëve kalendarike nga data e shpalljes së rezultateve
Shpallja e listave përfundimtare të kandidatëve fitues  

 28.09.2020

Regjistrimi i kandidatit 05.10.2020
Plotësimi i kuotave të mbetura bosh (ulja e vijës)                              

 06.10.2020

Përfundimi i regjistrimeve i të gjithë kandidatëve fitues sipas dokumentave të dorëzuar në momentin e aplikimit.  

                                                          12.10.2020

Dërgimi i listave të studentëve të regjistruar brenda datës të përcaktuar në QSHA

   

  15.12.2020

Dokumentacioni i nevojshëm referuar udhëzimit të MASR Nr.10 datë 15.05.2019, i ndryshuar, Kreu IV/3 pika 5 për kandidatë shtetas të huaj.\

 

Kreu IV/4.  Pranimet në ciklin e dytë të studimeve “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”
Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, për të gjitha kategoritë e kandidatëve, bëhen pranë sekretarive mësimore të njësive kryesore, në IAL përkatësisht deri më datë 11.10.2020.
 
Afatet e përfundimit dhe data e realizimit:
Referenca në Udhëzim Afatet e përfundimit dhe data e realizimit
Aplikimi Deri më datë 06.11.2020
Shpallja e aplikantëve fitues të ndarë sipas programeve të studimit përkatës, të renditur sipas rendit zbritës të pikëve të grumbulluara nga aplikantët, në përputhje me kuotat e pranimeve, të miratuara  

14.11.2020

Ankimimi Brenda tre ditëve kalendarike nga data e shpalljes së rezultateve
Regjistrimi i kandidatëve në programet e studimit ku janë shpallur fitues  

06.11.2020 – 26.11.2020

Shpallja e listave emërore të kandidatëve të regjistruar 27.11.2020
Dërgimi i listave të studentëve të regjistruar brenda datës të përcaktuar në QSHA 29.12.2020

 

Kreu IV/5. Kandidatët që kërkojnë të ndjekin një program të dytë studimi apo të transferojnë studimet në programet e ciklit të dytë të studimeve kanë të drejtë të aplikojnë pranë IAL-ve, në datat 06.09.2020-19.09.2020.
 
Afatet e përfundimit dhe data e realizimit:
Referenca në Udhëzim Afatet e përfundimit dhe data e realizimit
Aplikim 22.10.2020 – 04.11.2020
Shpallja e listave të kandidatëve që kanë aplikuar për transferim studimesh dhe ato të kandidatëve që kanë aplikuar në program të dytë studimi 06.11.2020
Shqyrtimi i dosjeve të kandidatëve 10.11.2020
Shpallja e listave për çdo program studimi 11.11.2020
Ankimimi Brenda tre ditëve kalendarike nga data e shpalljes së rezultateve
Shpallja e listave përfundimtare me renditjen e kandidatëve 13.11.2020
Regjistrimi i kandidatëve 16.11.2020- 20.11.2020
Kuotat e paplotësuara plotësohen me kandidatët e renditur sipas pikëve të fituara mbas vijës së kuqe, brenda datës së përcaktuar. 25.11.2020
Dërgimi i listave të studentëve të regjistruar brenda datës të përcaktuar në QSHA

29.12.2020