Përcaktimi i faktorëve ndikues në kërkesës për arsim në të lartë në Shqipëri. Parashikime dhe sfida – UNIVERSITETI I TIRANËS

Përcaktimi i faktorëve ndikues në kërkesës për arsim në të lartë në Shqipëri. Parashikime dhe sfida

Titulli: “Përcaktimi i faktorëve ndikues në kërkesës për arsim në të lartë në Shqipëri. Parashikime dhe sfida”;

Referencë: Nr. 1516/12 Prot., datë 22.05.2023

Kohëzgjatja: 18 muaj;

Qëllimi: Objektivi kryesor i studimit është të analizojë në mënyrë shkencore faktorët ekonomikë, socialë dhe akademikë të cilët ndikojnë në kërkesën për arsim të lartë në Shqipëri. Për më tepër, nga ky studim mund të priten këto nën objektiva:

  • Përshkrimi i evolucionit sasior të arsimit të lartë në Shqipëri gjatë periudhës së studimit.
  • Shqyrtimi i problemeve të mungesës së vendeve në universitetet publike kundrejt kërkesës për këto vende.
  • Shqyrtimi i preferencave të të rinjve për studime dhe trendi i kohës.
  • Arritja e përfundimeve. dhe propozime që mund të jenë të dobishme për vendimmarrësit në këtë fushë.

Koordinator: Fakulteti i Ekonomisë;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)