PËRDORIMI I KËMBESAVE NË OPERACIONET E MBULIMIT DHE VLERËSIMI I RREZIKUT TË TREGUT NËPËRMJET METODOLOGJISË SË VLERËS NË RREZIK (VaR) - UNIVERSITETI I TIRANËS

PËRDORIMI I KËMBESAVE NË OPERACIONET E MBULIMIT DHE VLERËSIMI I RREZIKUT TË TREGUT NËPËRMJET METODOLOGJISË SË VLERËS NË RREZIK (VaR)