Përgatitja dhe Aktivizimi i Nanomaterialit Ilmenit si dhe Vlerësimi i Efikasitetit në Përdorimin e tij për Pastrimin e Tokave të Ndotura nga Metalet e Rënda, - SORENM - UNIVERSITETI I TIRANËS

Përgatitja dhe Aktivizimi i Nanomaterialit Ilmenit si dhe Vlerësimi i Efikasitetit në Përdorimin e tij për Pastrimin e Tokave të Ndotura nga Metalet e Rënda, – SORENM

 

Titulli: Përgatitja dhe Aktivizimi i Nanomaterialit Ilmenit si dhe Vlerësimi i Efikasitetit në Përdorimin e tij për Pastrimin e Tokave të Ndotura nga Metalet e Rënda, – SORENM
Referenca: Vendim Nr. 3., Bordi AKKSHI, datë 30.05.2019
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor: Nacional Research Council – Institute of Ecosystem Studies, Pisa, Itali
Kohëzgjatja: 24 muaj
Programi: Program i Bashkëpunimit mes Ministrisë së Arsimit dhe Sportit (MAS) të Republikës së Shqipërisë dhe Qendrës Kombëtare të Kërkimeve – (Centro Nazionale di Ricerca- CNR)”,
Përshkrimi: Qëllimi i projektit është zhvillimi i metodave innovative për përmirësimin e cilësisë së tokave të ndotura me metale të rënda nëpërmjet përdorimit të nanomaterialeve me bazë ilmenite. Për këtë qëllim do të ketë shkëmbime midis grupe të punës shqiptare dhe Nacional Research Council, Institute of Ecosystem Studies, Pisa, Itali.