Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të UT-së – UNIVERSITETI I TIRANËS

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të UT-së

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të UT-së

Në Universitetin e Tiranës, procesi i njoftimit dhe i konsultimit publik të projektakteve, projektdokumenteve strategjike, si dhe i politikave me interes të lartë për universitetin apo publikun në tërësi, mbështetet në Ligjin nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2014/10/30/146/3923aec7-2287-4909-9119-ea5dcee6245e;q=LIGJI%20PER%20KONSULTIMIN%20PUBLIK

Koordinatori i njoftimit dhe konsultimit publik në Universitetin e Tiranës është znj. Irena Shuaipi, me të dhënat si vijon:

  • Emër Mbiemër: Irena Shuaipi
  • Pozicioni: Specialiste në Sektorin Juridik,në Drejtorinë Juridike dhe Marrëdhënie me Publikun
  • Nr. Tel.: 069 2555253
  • Email: irena.shuapi@unitir.edu.al