Projekte të përfunduara në Universitetin e Tiranës në kuadër të programit AKKSHI – UNIVERSITETI I TIRANËS

Projekte të përfunduara në Universitetin e Tiranës në kuadër të programit AKKSHI

 

 

 

 

 

Vlerësimi i llojeve të rralla dhe të rrezikuara të bimëve dhe invertebrorëve si dhe habitateve të tyre në zonat malore të qarkut Korçë, Berat dhe Vlorë 

Vlerësimi i llojeve dhe diversiteti i komunitetit të molusqeve ujore të liqeneve karstike të Belshit në Shqipërinë Qëndrore duke përdorur taksonominë integruese

Monitorimi i ndotësve toksikë në ajrin e ambientit të Tiranës dhe Elbasanit, Shqipëri

Personaliteti dhe Sjellja Politike, – P&SP