Promoting European Economic Thought in Context of European Integration», PEET-EI – UNIVERSITETI I TIRANËS

Promoting European Economic Thought in Context of European Integration», PEET-EI

Titulli: «Promoting European Economic Thought in Context of European Integration», PEET-EI

Referencë: 101127236 — PEET-EI — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Qëllimi i modulit është të njohë studentët me teoritë kryesore të integrimit, të cilat janë shfaqur për të shpjeguar procesin dhe rezultatet e integrimit në Evropë. Moduli synon të prezantojë dhe zgjerojë të kuptuarit e procesit të integrimit evropian përmes procesit të evolucionit dhe qasjes krahasuese të teorive të integrimit.

Koordinator: Fakulteti i Ekonomisë

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions