Provigjionimi i humbjeve nga huatë në sektorin bankar shqiptar – UNIVERSITETI I TIRANËS

Provigjionimi i humbjeve nga huatë në sektorin bankar shqiptar