Qendra Virtuale e Zhvillimit Profesional dhe Trajnimeve organizon më datë 05.04.2023 ChatGPT: How to incorporate it into today’s classroom” ora 11:00-12:00 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Qendra Virtuale e Zhvillimit Profesional dhe Trajnimeve organizon më datë 05.04.2023 ChatGPT: How to incorporate it into today’s classroom” ora 11:00-12:00

Aktivitet e sipërcituara do të zhvillohen në sallën e “Senatit” pranë Rektoratit të UT-së, me trajnuese znj. Dr. Laura Baecher profesore në Shkollën e Edukimit të Kolegjit Hunter, Universiteti i Qytetit të Nju Jorkut, ku ajo është anëtare e lartë e Fakultetit në Qendrën Akademike për Ekselencë në Kërkim dhe Mësimdhënie.

Lutemi të regjistroni pjesëmarrjen tuaj në trajnimet e mësipërme në linkun: https://forms.office.com/e/2dNnGTi3QW