Realizimi i audioguidave për muzeun “Shtëpia e Gjetheve” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Realizimi i audioguidave për muzeun “Shtëpia e Gjetheve”

Titulli: Realizimi i audioguidave për muzeun “Shtëpia e Gjetheve” 

Financues: Agjencia Universitare e Frankofonisë

Kohëzgjatja: Dhjetor 2018- Prill 2019

Objektivat:

 • Të zhvillojë “edukimin nëpërmjet kërkimit”
 • Të nxisë frymën reflektuese dhe kritike të studentëve
 • Të profesionalizojë
 • Të përfshijë studentët në një projekt bashkëpunues
 • Të mobilizojë njohuritë e transferueshme edhe në aktivitete të tjera të fushës turistike

 Aftësitë e përfituara:

 • Aftësi ligjërimore dhe gjuhësore (në frëngjisht)
 • Aftësi teknike të informacionit dhe komunikimit
 • Kompetenca kulturore
 • Kompetenca ndërdisiplinore

Rezultatet e pritshme:

 • Audioguida në gjuhën frënge per të gjithe sektorët e muzeut

Ky projekt përfshiu studentët e Masterit Shkencor në Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik si dhe ata të vitit te tretë Bachelor, drejtimi Komunikim. Studentët kanë një zotërim të mirë të gjuhës franceze (niveli B1/ B2). Kurrikula e tyre përmban module të lidhura me komunikimin, kulturën dhe qytetërimin si: Historia e Francës, Qytetërimi Francez, Historia e Artit, Teoritë e Komunikimit, Komunikimi ndërkulturor, Komunikimi turistik, Strategjitë dhe teknikat e komunikimit etj. Profili i studentëve është mjaft homogjen në lidhje me aftësitë e tyre gjuhësore, ndërdisiplinore, shumëgjuhësore dhe socio-kulturore. Kjo përvojë profesionale ofroi për studentët realizimin e një produkti që del nga korniza klasike e detyrave universitare dhe i ballafaqoi me problematikat, kushtëzimet dhe përgjegjësitë e një pune në një kuadër profesional. Studentët kanë mundësi të përballen me përmbushjen e objektivat si në botën reale të punësimit: duke punuar në ekipe dhe me partnerë, duke respektuar afatet dhe planifikimin rigoroz, etj.

Në nivelin universitar, ky projekt afirmoi mbështetjen dhe përfshirjen e studentëve në projekte dhe veprimtari të aktorëve kulturorë dhe turistikë (si muzetë, mediat) si dhe vullnetin e shkëmbimeve dhe bashkëpunimeve me partnerët në fushën profesionale.

Partnerë:

 • Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
 • Muzeu Kombëtar “Shtëpia e Gjetheve” në Tiranë
 • Radio Tirana International në frëngjisht