RËNDËSIA DHE ZBATIMI I PARIMIT BONA FIDES NË TË DREJTËN KONTRAKTORE