ROLI DHE RËNDËSIA E STRATEGJIVE PROMOCIONALE NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT:RASTI I POGRADECIT - UNIVERSITETI I TIRANËS

ROLI DHE RËNDËSIA E STRATEGJIVE PROMOCIONALE NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT:RASTI I POGRADECIT