Roli i auditimit të përformancës në sektorin publik shqiptar; Raste studimore: Bashkia Tiranë, Agjensia për Zhvilllimin Bujqësor dhe Rural – UNIVERSITETI I TIRANËS

Roli i auditimit të përformancës në sektorin publik shqiptar; Raste studimore: Bashkia Tiranë, Agjensia për Zhvilllimin Bujqësor dhe Rural