ROLI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT TË BURIMEVE NJERËZORE MBI PERFORMANCËN ORGANIZATIVE (PËRMES PERFORMANCËS DHE KËNAQËSISË NË PUNË) NJË STUDIM MBI KOMPANITË E TELEKOMUNIKACIONIT QË OPEROJNË NË SHQIPËRI