Rregullore për ushtrimin e veprimtarisë së komisionit të promovimit të personelit akademik të Universitetit të Tiranës (KPPA)