Science-to- Field: Optimal production of medicinal and aromaticplants (MAPs) in Albania- ALBMAP – UNIVERSITETI I TIRANËS

Science-to- Field: Optimal production of medicinal and aromaticplants (MAPs) in Albania- ALBMAP

Titulli: Science-to- Field: Optimal production of medicinal and aromaticplants (MAPs) in Albania- ALBMAP

Referencë: 01DS21005A

Kohëzgjatja: 01.06.2021- 31.05.2024

Programi: Strategjia e Qeverisë Federale Gjermane për institucionalizimin e Programit të Shkencës dhe Kërkimit.

Qasja e projektit bazohet në tre shtylla si më poshtë:

  • Shtylla 1 përfshin të gjitha aktivitetet kërkimore shkencore që synojnë të zgjerojnë njohuritë specifike të kultivimit MAP (lemon balm) në Shqipëri;
  • Shtylla 2 synon angazhimin e palëve të interesuara në veprim. Partneri shqiptar AGRO-MAP do të luajë një rol kryesor duke siguruar fusha kërkimore, duke bashkëpunuar në eksperimente identifikuese kërkimore duke identifikuar aktorët e mundshëm të interesit, etj;
  • Shtylla 3 përfshin hetimin dhe zhvillimin e vendeve të mbrojtura dhe të CPS-ve të adaptuara. CPS do të mundësojë ujitje dhe fertilizim të automatizuar dhe përveç kësaj duke përfshirë vendin vendimtar me parametra specifikë do të lejojë një parashikim specifik të vendit për rendimentin dhe cilësinë e ardhshme.

Masat për të zbatuar objektivat. Programi i financimit të kërkimit ka për qëllim pyetje kërkimore të orientuara drejt aplikimit, të cilat kanë potencial për një bashkëpunim afatgjatë dhe të qëndrueshëm me vendet përkatëse të ballkanit perëndimor, në këtë rast me Shqipërinë.

Objektivi kryesor i qasjes së planifikuar nga fusha e shkencës është përmirësimi i prodhimit aktual të MAP (Medical Aromatic Plants) në Shqipëri në lidhje me inputin dhe rendimentin e burimeve. Bashkëpunimi shkencor midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Hohenheim shkon pas në disa bashkëpunime të suksesshme të projekteve. Projekti i aplikuar synon të ndjekë çështje praktike dhe përfshirjen e shkencëtarëve të rinj. Studentë me Bachelor, Master dhe Doktoraturë nga Shqipëria dhe Gjermania do të përfshihen dhe do të japin një kontribut vendimtar në projekt. Këta studentë do të ndihmojnë për të mbështetur forcimin e shkëmbimeve dhe bashkëpunimit ekzistues dhe do të jenë aktorët kryesorë të bashkëpunimit të ardhshëm ndërkombëtar. Dy SME nga Shqipëria dhe Gjermania janë të përfshirë në projektin kërkimor. AGRO-MAP është gjithashtu një lidhje kryesore midis fermerëve dhe shkencëtarëve në lidhje me shkëmbimin dhe aftësimin e njohurive.

Objektivat kryesore të projektit shkencor janë për të hetuar në detaje kushtet optimale të rritjes së MAP-ve të zgjedhura në Shqipëri në lidhje me rendimentin dhe parametrat e cilësisë. Fokusi i veçantë është në kushte të ndryshme mjedisore, prandaj janë planifikuar fusha kërkimore në malësinë lindore dhe ultësirën perëndimore. Qasja nga fusha e shkencës kërkon një pjesëmarrje të praktikuesve në mënyrë që të jenë në gjendje të kryejnë eksperimentet në terren dhe të shkëmbejnë njohuritë midis shkencës dhe praktikës, si dhe të jenë në gjendje të transferojnë gjetjet e fituara në praktikë. Pjesëmarrja e SME-ve nga Shqipëria dhe Gjermania, jo vetëm që plotëson projektin, por në radhë të parë e bën të mundur atë.

Vlera e shtuar e bashkëpunimit ndërkombëtar. Instituti i Inxhinierisë së Bujqësisë i Universitetit të Hohenheim ka qenë i përfshirë në projekte të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare në të gjithë botën. Instituti ofron laboratorë të nivelit të lartë dhe lidhje të drejtpërdrejtë me workshop-et mekanike dhe elektrike, gjë që lejon shkallëzimin e lehtë të proceseve laboratorike. Qëndrueshmëria. Gjatë projektit do të zhvillohen sinergji midis universiteteve, kompanive private, korporatave të fermerëve dhe institucioneve qeveritare. Mund të pritet një spektër i gjerë i zgjidhjeve shkencore-teknike të përshtatura për nevojat e vendeve të Ballkanit Perëndimor si Serbia, Maqedonia, Bosnja dhe Hercegovina. Projekti i planifikuar mund të shërbejë gjithashtu si një model për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe vendet e Mesdheut si Spanja. Projekti i planifikuar synon fillimisht Shqipërinë dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Hetimi i kushteve të kornizës socio-ekonomike për ndryshimet në masat e menaxhimit bujqësor është thelbësor për suksesin e ndryshimeve.