SHQIPËRIA PARA DHE PAS-ANËTARËSIMIT NË BE, KRAHASIM ME RASTIN BULLGAR DHE RUMUN