Shqipja e së Drejtës – UNIVERSITETI I TIRANËS

Shqipja e së Drejtës

Titulli: Shqipja e së Drejtës

Referencë: UTKEI-FD-02-2021

Kohëzgjatja: 24 muaj

PROGRAMI: UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION

Qëllimi: Objektivi primar është krijimi i një korpusi gjuhësor sa më të plotë i cili do të përbëjë bazën e analizës për të identifikuar inkoherencën, problematikat dhe shtrembërimet kryesore të gjuhës juridike.