Smart Health for Smart Cities under the EU Integration Framework», - SMART-HC - UNIVERSITETI I TIRANËS

Smart Health for Smart Cities under the EU Integration Framework», – SMART-HC

Titulli: «Smart Health for Smart Cities under the EU Integration Framework», – SMART-HC

Referencë: 101127778 — SMART-HC — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Moduli synon të promovojë dhe fuqizojë përdorimin e një gjenerate të re të teknologjive të kujdesit shëndetësor, si inteligjenca artificiale, Big Data dhe Cloud Computing në kontekstin e Integrimit në BE. Moduli përfaqëson një qasje unike, inovative dhe multidisiplinare për të arritur një kujdes shëndetësor më të mirë nëpërmjet përdorimit të këtyre teknologjive me ndikim të lartë bazuar në vlerat e BE.

Koordinator: Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions