Strengthening University Autonomy and increasing accountability and transparency in Western Balkan Universities”- STAND – UNIVERSITETI I TIRANËS

Strengthening University Autonomy and increasing accountability and transparency in Western Balkan Universities”- STAND

 

 

 

Titulli: Strengthening University Autonomy and increasing accountability and transparency in Western Balkan Universities”- STAND
Referenca: 618805-EPP-1-2020-1-XK-EPPKA2-CBHE-SP
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor International Business College Mitrovica
Kohëzgjatja: 2021- 2024
Programi: Erasmus+ KA2
Përshkrimi: Projekti STAND synon të përmirësojë proceset dhe mekanizmat e autonomisë universitare duke rritur kapacitetet menaxheriale, llogaridhënien dhe transparencën e universiteteve në Ballkanin Perëndimor në tre vendet e synuara – Shqipëri, Kosovë dhe Mal i Zi.