Strengthening University Autonomy and increasing accountability and transparency in Western Balkan Universities”- STAND - UNIVERSITETI I TIRANËS

Strengthening University Autonomy and increasing accountability and transparency in Western Balkan Universities”- STAND

 

 

 

Titulli: Strengthening University Autonomy and increasing accountability and transparency in Western Balkan Universities”- STAND
Referenca: 618805-EPP-1-2020-1-XK-EPPKA2-CBHE-SP
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor International Business College Mitrovica
Kohëzgjatja: 2021- 2024
Programi: Erasmus+ KA2
Përshkrimi: Stand Project – Strengthening university autonomy and increasing accountability and transparency of Western Balkans Universities. (stand-project.org)

https://eua.eu/resources/projects/799-stand.html

STAND

The STAND project aims to improve the processes and mechanisms of university autonomy by increasing the management capacities, accountability and transparency of universities in the Western Balkans in three target countries – Albania, Kosovo and Montenegro.
eua.eu

Software të krijuara ne kuader te projektit:

Projekti STAND synon të përmirësojë proceset dhe mekanizmat e autonomisë universitare duke rritur kapacitetet menaxheriale, llogaridhënien dhe transparencën e universiteteve në Ballkanin Perëndimor në tre vendet e synuara – Shqipëri, Kosovë dhe Mal i Zi.

https://www.stand-project.org/

https://eua.eu/resources/projects/799-stand.html